Home Báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 PDF. In Email

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

     Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2017

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017

 I. Kết quả hoạt động năm 2016

1. Công tác tập hợp trí thức, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng: Hội không có hoạt động riêng mà công tác này do các đơn vị nhà nước thực hiện.

2. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức

           + Hội viên mới kết nạp trong năm: 300 hội viên từ các nhà trường của Bộ Công an.

- Tổng số hội viên đến hết năm 2016: 5.700, bao gồm:     

          + Hội viên tổ chức: 2.030

          + Hội viên cá nhân: 5.700

- Người làm việc chuyên trách tại Hội: Không

- Số lượng tổ chức trực thuộc Hội:

+ Tổ chức có tư cách pháp nhân: Không

+ Phòng, ban, đơn vị thực thuộc: 05, gồm: Ban Tổ chức và Hội viên; Ban Hợp tác quốc tế; Ban chuyên môn nghiệp vụ; Ban Tài chính; Văn phòng

- Văn phòng đại diện: Không

- Việc sinh hoạt BCH và kiện toàn tổ chức Hội:

+ Hội nghị thường niên BCH: 1 lần

+ Hội nghị BCH đột xuất chuẩn bị cho Đại hội: 1

+ Hội nghị Ban Thường vụ: 6 lần

+ Kiện toàn BCH và Ban Thường vụ: vì một số đồng chí nghỉ hưu, không hoạt động và nhu cầu tăng cường cán bộ Hội:

          + Bổ sung Ban Chấp hành: 6 người

          + Bổ sung Ban Thường vụ: 3 người

          + Bầu mới 2 Phó Chủ tịch Hội, thay 2 đ/c PCT nghỉ hưu.

 3. Khen thưởng:

* Cá nhân:

- Huân chương về Văn hóa - Nghệ thuật của nước CH Pháp: 1

- Kỷ niệm chương của LH các Hội KH-KT: 3 đ/c

- Bằng khen của Bộ VHTTDL : 04

- Bằng khen của LHHKH-KT  : 09

- Bằng khen của Hội Thư viện : 16

 * Tập thể

- Bằng khen của Bộ VHTTDL: 12 tập thể

- Bằng khen của LHHKH-KT : 19 tập thể

- Bằng khen của Hội Thư viện:  39 tập thể

- Kỷ luật: Không

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Không

4. Công tác thông tin và phổ biến kiến thức: không

5. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội: chỉ thực hiện thường xuyên công tác tư vấn theo yêu cầu của Bộ VHTTDL.

6. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: hoạt động này diễn ra ở các đơn vị sự nghiệp. Hội không tham gia.

7. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế:

+ Hội Thư viện tham gia BCH diễn dàn cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á và tham dự 1 lần hội nghị BCH tại Myanmar.

+ Liên chi hội thư viện các trường Đại học tham gia diễn đàn thư viện đại học khu vực Đông Bắc Á.

+ Hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện nhiều ở Thư viện Quốc gia, thư viện Khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh và một số thư viện đại học và chuyên ngành.

8. Công tác tổ chức hội thi: Hội chưa làm được nhưng hệ thống thư viện công cộng của 63 tỉnh thành thì tổ chức thường xuyên.

 II. Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

1. Phát triển tổ chức Liên chi hội, chi hội mới và củng cố bền vững những tổ chức đã có.

2. Chỉ đạo các tổ chức Hội tham gia hiệu quả hoạt động chấn hưng Văn hóa đọc bằng các ngày Hội sách và Ngày sách Việt Nam 21/4 và Ngày sách thế giới 23/4.

3. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tháng đền ơn đáp nghĩa, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

4. Xây dựng tiêu chí Di sản tư liệu quốc gia, trình Bộ VHTTDL xem xét, quyết định.

5. Đăng ký cho Thường vụ Hội đối thoại với Bộ trưởng bộ VHTTDL nhằm giải quyết một số chính sách lớn để phát triển ngành thư viện

6. Xây dựng tiêu chí “Thư viện của năm” và triển khai ở các khối thư viện.

7. Chuẩn bị tham gia đại hội cán bộ thư viện các nước ASEAN lần thứ 17 tại Myanmar vào năm 2018.

III. Đề xuất và kiến nghị: không

 

                                                                                               TM BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                        CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                   Phạm Thế Khang

 

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final