Home
Phương hướng hoạt động Hội Thư viện Việt Nam Khóa III, (nhiệm kỳ 2016 – 2021) PDF. In Email

Căn cứ vào dự báo tình hình kinh tế, chính trị xã hội  của đất nước (từ năm 2016 đến 2021), Hội Thư viện Việt Nam xác định phương hướng: “Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ thư viện gia nhập Hội. Tập trung phát triển Chi hội, Liên Chi hội thư viện. Đổi mới hoạt động, nâng cao tính hấp dẫn, thiết thực của hoạt động Hội. Tăng cường các hoạt động bảo vệ, chăm lo quyền lợi tinh thần và vật chất của cán bộ thư viện. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn từ Trung ương tới địa phương, tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ. Sáng tạo nhiều biện pháp, nhằm thu hút đông đảo bạn đọc, phát huy vai trò trung tâm thông tin của các thư viện, phục vụ hiệu quả chương trình phát triển bền vững kinh tế, xã hội của đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, trước hết trong khu vực ASEAN, nâng cao vị thế của Hội trong các tổ chức thư viện khu vực và thế giới”.

Để hoàn thành tốt mọi hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới, Hội Thư viện Việt Nam phấn đấu hoàn thành một số nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về Hội Thư viện Việt Nam, vận động đông đảo cán bộ thư viện và những người quan tâm tới sự nghiệp thư viện tình nguyện gia nhập Hội.

Mục tiêu: Vận động mới 70 % trở lên số cán bộ thư viện trường đại học và cao đẳng; 25% cán bộ thư viện trường học tham gia Hội.

2. Kiện toàn công tác tổ chức Hội từ Trung ương tới cơ sở.

Mục tiêu: Thành lập 50% các Chi hội thư viện cấp tỉnh. Các đ/c Ủy viên BCH gương mẫu, tổ chức thành lập Chi hội hoặc Liên chi hội ở tỉnh mình.

3. Thường xuyên đổi mới các nội dung hoạt động, nâng cao tính thiết thực, hấp dẫn và bền vững của hoạt động Hội. Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng “Thư viện thân thiện và hiện đại”. Hoàn thành tiêu chí “Thư đức”; Xây dựng tiêu chuẩn “Thư viện của năm” và thí điểm thực hiện.

Mục tiêu: Phấn đấu có 20% trở lên số thư viện đạt tiêu chuẩn “Thư viện thân thiện và hiện đại” mỗi năm.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhà nước, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm.

5. Tăng cường các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng về tinh thần và vật chất của cán bộ thư viện. Thí điểm triển khai Quyết định số 14/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/2/2014 “Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội”.

6. Gắn bó mật thiết với các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương tới các địa phương, tổ chức nhiều hoạt động nhằm động viên hội viên cả nước hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác. Xây dựng tiêu chí “Tư liệu Di sản cấp Quốc gia”.

7. Tích cực tham gia hoạt động hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của Hội trong các tổ chức thư viện thế giới và khu vực; trước mắt, động viên nhiều hội viên tham dự Đại hội và thuyết trình tham luận tại CONSAL lần thứ .XVII (năm 2018) ở Myanmar.

8. Hưởng ứng Chương trình hành động của IFLA, Hội Thư viện cùng các thành viên sẽ trở thành những đối tác tích cực, tham gia và hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương và cả nước triển khai thành công các mục tiêu Phát triển bền vững của của Liên Hợp quốc - Chương trình nghị sự 2030./.

(Trích Nghị quyết ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI THƯ VIỆN VIỆT NAM LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2016-2021).

 

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final