Home Báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 PDF. In Email

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020,

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021

- Kính gửi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

I. Kết quả hoạt động năm 2020 của Hội Thư viện Việt Nam.

1. Công tác tập hợp trí thức, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện.

Năm 2020, Hội Thư viện Việt Nam đã tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện. Các Chi hội-Liên Chi hội thành viên trực thuộc Hội đã chủ động triển khai thực hiện các văn bản pháp quy của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về công tác thư viện (bằng các hình thức: tuyên truyền, phổ biến thông tin; triển lãm sách báo-tư liệu, tập huấn, hội nghị, hội thảo-hội thiv.v…); đồng thời Hội Thư viện VN đã tham gia góp ý các Nghị định của Chính phủ, các Dự thảo các Thông tư, Quy chế của Bộ VHTTDL; của các Bộ, ngành Trung ương về công tác thư viện-trong đó đặc biệt nhiều đồng chí trong BCH Hội đã tham gia góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thư viện; Cả năm 2020, Hội Thư viện Việt Nam đã phối hợp chỉ đạo các Chi hội thành viên triển khai các hoạt động thông tin, truyên truyền, trong đó có các cuộc trưng bày, triển lãm sách, báo, tư liệu và nhất là tổ chức Ngày hội Sách và văn hóa đọc (21.4) trên nhiều địa bàn, khu dân cư từ Trung ương đến các địa phương (mặc dù năm 2020, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như ở Việt Nam, nhiều hoạt động thư viện phải chuyển sang hình thức hoạt động trực tuyến-onlines).

2. Công tác tổ chức, bộ máy và phát triển hội viên.

- Về công tác tổ chức Đại hội thường niên: Hội Thư viện Việt Nam đã chỉ đạo các Liên chi hội trực thuộc Hội thư viện Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (tổng cộng 08 Đại hội), đó là:

+ 02 Đại hội đại biểu Liên Chi hội các trường Đại học khu vực phía Bắc; Liên Chi hội các trường Đại học Khu vực phía Nam.

+ 06 Đại hội Liên chi hội Thư viện công cộng VN, theo vùng miền.

- Về phát triển hội viên mới, năm 2020, Hội Thư viện VN đã kết nạp 01 Chi hội thư viện mới, đó là: Chi hội Công ty Cổ phần Giải pháp thiết bị Sao Mai vào Hội Thư viện Việt Nam, gồm 35 hội viên); Nâng tổng số hội viên của Hội Thư viện VN đến cuối năm 2020 là: 5.927 người (gồm có: 339 Chi hội & Liên Chi hội; Hội viên cá nhân là 5.927 người).

3. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

- Xem tiếp nội dung Báo cáo [Tại đây]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final