Home Báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 PDF. In Email

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

HỘI THƯ VIỆN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

Số: 02 /BC-HTVVN

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2022

------------------------------------

- Kính gửi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

I. Kết quả hoạt động năm 2021 của Hội Thư viện Việt Nam.

1. Công tác tập hợp trí thức, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện.

Năm 2021, dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp ở Việt Nam, song Hội Thư viện Việt Nam đã tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức về thư viện, tranh thủ thời cơ, tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về  thư viện. Các Chi hội-Liên Chi hội thành viên trực thuộc Hội đã chủ động triển khai thực hiện các văn bản pháp quy của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về công tác thư viện (bằng các hình thức: tuyên truyền, phổ biến thông tin; triển lãm sách báo-tư liệu, hội nghị, hội thảo, hội thi, tập huấn...); đồng thời Hội Thư viện Việt Nam đã tham gia góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư của Bộ VHTTDL; của các Bộ, ngành Trung ương về công tác thư viện v.v....

- Xem tiếp nội dung Báo cáo [Tại đây]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final