Home Báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 PDF. In Email

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

HỘI THƯ VIỆN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022

Số: 15 /BC-HTVVN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2023

- Kính gửi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

I. Những kết quả đạt được năm 2022.

1. Công tác quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện.

Năm 2022, dù dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn ra hết sức phức tạp ở Việt Nam, song Hội Thư viện Việt Nam đã tranh thủ thời cơ, tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện. Các Chi hội-Liên Chi hội thành viên trực thuộc Hội đã chủ động triển khai thực hiện các văn bản pháp quy của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về công tác thư viện (bằng các hình thức: tuyên truyền, phổ biến thông tin; triển lãm sách báo-tư liệu, hội nghị, hội thảo, tập huấn...); đồng thời Hội Thư viện Việt Nam đã tham gia góp ý Dự thảo các văn bản pháp quy của Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương về công tác thư viện và phts triển văn hóa đọc v.v....

[xem tiếp]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final