Home Báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 PDF. In Email

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

     Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

  

- Kính gửi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

 Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ; sự cố gắng nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội và các Chi hội-Liên Chi hội thư viện thành viên; Hội Thư viện Việt Nam đã đạt được những kết quả như sau:

I. Kết quả hoạt động Hội năm 2017

1. Công tác tập hợp trí thức, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện.

Năm 2017, nhằm tích cực triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện, Hội Thư viện Việt Nam đã triển khai các hoạt động  sau:

- Hội có Công văn cho các Chi hội thư viện thành viên trong cả nước (CV số 03/Cv-HTVVN ngày 21/12/2017) về việc triển khai thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và các Văn bản pháp quy của Chính phủ, Quốc hội, của Bộ VHTTDL về công tác thư viện; nhằm đẩy mạnh hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam trong tình hình hiện nay.

- Các Chi hội-Liên Chi hội thành viên đã chủ động triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện (bằng các hình thức: tuyên truyền, phổ biên thông tin; trưng bày triển lãm sách báo-tư liệu, tập huấn, hội nghị, hội thảo-hội thi...; trong đó có xây dựng văn bản pháp quy về thư viện, như: Tổng kết 15 năm thi hành Pháp lệnh Thư viện, xây dựng Chương trình khung Dự thảo Luật Thư viện ...

2. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức.

- Tổng số hội viên đến hết năm 2017: Hội có hơn 5.700 người, bao gồm:     

                     + Hội viên tổ chức:  Trên 2.000 đơn vị.

                     + Hội viên cá nhân: trên  5.700 người.

- Số lượng tổ chức trực thuộc Hội:

+ Tổ chức có tư cách pháp nhân: Không

          + Phòng, Ban, đơn vị thực thuộc: Sau khi kết thúc Đại hội đại biểu Hội Thư viện Việt Nam khóa III (nhiệm kỳ 2016-2021); tháng 11/2016, Hội đã ổn định tổ chức bộ máy với 5 Ban công tác, gồm: Ban Tổ chức và Hội viên; Ban Hợp tác quốc tế; Ban chuyên môn nghiệp vụ; Ban Tài chính; Văn phòng Hội.

Đồng thời trong năm 2017, Ban Thường vụ Hội Thư viện Việt Nam đã xây dựng và ban hành 02 bản Quy chế quan trọng trong tổ chức hoạt động Hội, đó là:

+ Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Hội thư viện VN khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

+ Quy chế chi tiêu nội bộ Hội Thư viện VN khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Văn phòng đại diện: Không

- Việc sinh hoạt BCH và kiện toàn tổ chức Hội: Năm 2017, Hội đã tổ chức 02 hội nghị thường niên Ban chấp hành (tháng 4 /2017 và tháng 9/2017), trong đó:

a) Hội nghị BCH tháng 4/2017, bàn và thống nhất các nội dung sau:

+ Xây dựng kế hoạch công tác Hội năm 2017 và đóng gớp ý kiến để Thường vụ Hội Thư viện VN xây dựng kế hoạch làm việc với Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

+ Dự kiến Tiêu chí Di sản tư liệu Quốc gia

+ Dự kiến tiêu chí Thư viện tiêu biểu của năm

+ Dự kiến nội dung “Thư đức”.

+ Tổ chức cho các ủy viên BCH Hội đi tham quan Di tich lịch sử-cách mạng Côn Đảo (tỉnh Bà rịa - Vũng tàu).

b) Hội nghị BCH tháng 9/2017, bàn và thống nhất các nội dung sau:

- Sơ kết công tác Hội 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong thời gian tới;

- Báo cáo định hướng của Đại hội thư viện-thông tin thế giới lần thứ 83; 

- Chương trình Vì sự phát triển bền vững và Tầm nhìn toàn cầu của IFLA;

- Công tác chuẩn bị cho Đại hội CONSAL XVII (năm 2018) tại Myanma;

- Tham gia bình chọn “Tầm nhìn thư viện toàn cầu” (do IFLA tổ chức).

- Bầu Chủ tịch Hội thư viện Việt Nam thay thế đ/c Phạm Thế Khang nghỉ hưu (vì lý do sức khỏe) và một số nội dung quan trọng khác....

c) Ngoài ra, các Chi hội, Liên Chi hội trực thuộc đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (2017-2019), đó là:

- Liên Chi hội thư viện các trường đại học khu vực phía Nam.

- Liên Chi hội thư viện khu vực Đồng Bằng sông Hồng; Liên Chi hội Khu vực miền Đông Nam bộ.

- Chi hội Thư viện khối Kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội.

3. Tổ chức các hội nghị-hội thảo khoa học về thư viện và văn hóa đọc.

Năm 2017, Hội Thư viện phối hợp chỉ đạo các Chi hội thành viên tổ chức nhiều hội nghị-hội thảo, tập huấn về thư viện và văn hóa đọc, tiêu biểu là:

- Hội thảo “Bản quyền tài liệu số và học liệu mở” và Hội thảo “Xây dựng học liệu mở nội sinh dùng chung cho các thư viện đại học phía Bắc” (do Liên chi hội Thư viện các trường đại học phía Bắc tổ chức).

-  Hội thảo-Tập huấn: “Kiểm định chất lượng Thư viện đại học: Thời cơ và thách thức”; Tập huấn “Truyền thông marketing trong hoạt động thư viện”; Tập huấn “Tài nguyên giáo dục mở phục vụ học tập và giảng dạy, nghiên cứu khoa học” (do Liên chi hội Thư viện các trường đại học phía Nam tổ chức).

- Hội thảo “Tăng cường quản lý nhà nước về thư viện” tại TP. Hồ Chí Minh (do Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức).

- Hội thảo “Xây dựng thư viện điện tử-thư viện số ở Việt Nam” (do Trung tâm Học liệu đại học Thái Nguyên tổ chức).

- Hội thảo “Kết nối tài nguyên thông tin và Dịch vụ hỗ trợ đào tạo & nghiên cứu cho các thư viện đại học khối kỹ thuật” (Do Thư viện Tạ Quang Bửu Tổ chức).

- Hội thảo “Truy cập mã nguồn mở phục vụ đào tạo trong các trường đại học” và Hội thảo “Nhân lực quản trị thông tin-nhân tố Cách mạng công nghiệp 4.0” (do Khoa Thông tin-thư viện trường Đại học KHXH và Nhân văn tổ chức).

- Hội thảo “Tăng cường các dịch vụ thông tin-thư viện hiện đại ở Việt Nam” (do Khoa Thư viện-thông tin Trường Đại học văn hóa Hà Nội tổ chức).

Bên cạnh đó lãnh đạo Hội Thư viện đã tham dự, phát biểu tại các diễn đàn, hội nghị-hội thảo khoa học & tập huấn do Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tổ chức, đó là:

- Hội thảo về “Xây dựng cơ chế, chính sách cho các Hội ở Việt Nam”.

- Hội thảo về “Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ”.

- Hội thảo- tập huấn về “Tư vấn, phản biện và giám định xã hội” v.v...

- Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, phương hướng  3 tháng cuối năm 2017.

4. Công tác thông tin và phổ biến kiến thức.

Trong năm 2017, Hội Thư viện VN đã phối hợp chỉ đạo các Chi hội thành viên triển khai mạnh mẽ các hoạt động thông tin, truyên truyền và phổ biến kiến thức cho cộng đồng, bạn đọc. Trong năm quan, các Chi hội-Liên Chi hội thư viện đã tổ chức/phối hợp tổ chức nhiều cuộc trưng bày, triển lãm sách, báo, tư liệu và nhất là tổ chức ngày hội sách và văn hóa đọc trên nhiều địa bàn, khu dân cư từ Trung ương đến các địa phương (trong đó có Thư viện Quốc gia Việt Nam với các triển lãm quốc gia, hệ thống thư viện Quân đội, hệ thống thư viện Công An và các Chi hội thư viện tỉnh, thành phố; các Chi hội thư viện trường đại học và cao đẳng v.v...), đã thu hút hàng chục ngàn, hàng triệu độc giả và nhân dân cả nước tham dự. Đây là dịp để bạn đọc và nhân dân tiếp cận thông tin, tri thức và nhiều chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Chính phủ.

5. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Đây là nhiệm vụ khá quan trọng của tổ chức Hội nghề nghiệp, tuy nhiên năm qua, công tác này Hội chưa được thực hiện nhiều (Hội được tham gia góp ý một lần về chỉ số hoạt động thư viện), vì Bộ chủ quản (Bộ VHTTDL) và các Bộ ngành TW cũng chưa có nhiều sự quan tâm và hỏi/tham vấn tổ chức Hội về tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong lĩnh vực thư viện.

6. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Năm 2017, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành việc dịch thuật và công bố Quy tắc biên mục “Mô tả và truy cập tài nguyên”, ấn bản RDA tiếng Việt (Do Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ ấn hành). Bên cạnh đó hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chủ yếu diễn ra ở các chi hội thành viên trực thuộc; năm 2017, Hội Thư viện chưa tham gia một đề án, đề tài khoa học nào (kể cả cấp Bộ, ngành).

7. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

- Tham gia bình chọn “Tầm nhìn thư viện toàn cầu” (do (IFLA tổ chức), Hội Thư viện VN đã có hơn 50 phiếu bình chọn về nội dung này gửi IFLA.

+ Hội Thư viện đang chuẩn bị nội dung (tham luận) và tổ chức đoàn đại biểu để tham gia BCH Diễn dàn cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á (2018) .

+ Hoạt động hợp tác quốc tế về thư viện được thực hiện nhiều ở các đơn vị: Thư viện Quốc gia, Thư viện Khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; một số thư viện trường đại học và thư viện chuyên ngành; khoa Thông tin-thư viện Trường đại học KHXH & Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.... (đạt được một số kết quả tốt).

8. Công tác tổ chức hội thi. Năm 2017, Vụ Thư viện tổ chức Hội thi cán bộ thư viện giỏi (2 khu vực phía Bắc và phía Nam) và các Chi hội thư viện công cộng (tỉnh/thành phố) trong cả nước tổ chức tốt Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách hè năm 2017, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, thu hút hàng ngàn cán bộ tham dự.

9. Khen thưởng-giải thưởng và kỷ luật, giải quyết đơn thư- khiếu nại.

Năm 2017, công tác thi đua khen thưởng-giải thưởng của Hội có những kết quả như sau:

- Hội tặng Giấy khen của Hội Thư viện VN cho 01 tập thể và 1 cá nhân;

- Hội Thư viện đề nghị Liên hiệp Hội KH&KT VN tặng các Bằng khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân.

- Đặc biệt, Hội Thư viện đã bầu chọn 01 đại biểu là tri thức tiêu biểu (ngành Thư viện) năm 2017, đề nghị Liên hiệp Hội KH &KT Việt Nam vinh danh tại Lễ Vinh danh tri thức KH&CN tiêu biểu năm 2017 (đó là TS Nguyễn Huy Chương - Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện các trường đại học khu vực phía Bắc).

- Kỷ luật:  Không

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Không

10. Công tác tài chính:

Năm 2017, Hội Thư viện đã tích cực thu hội phí (của các Chi hội-Liên Chi hội thành viên), đạt được 95 % chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, Hội đã tranh thủ xã hội hóa từ các nguồn lực của các tổ chức xã hội, đóng góp xây dựng quỹ cho Hội.

II. Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

 Năm 2018 Hội Thư viện Việt Nam xác định thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Công tác tập hợp trí thức, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước và xây dựng cơ chế chính sách về công tác thư viện.

- Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI) của Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội, của Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành Trung ương; các Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL với các Bộ, ngành TW về hoạt động thư viện..., nhằm tăng cường và đẩy mạnh hoạt động thư viện; góp phần nâng cao văn hóa đọc cho các tầng lớp nhân dân trong bối cảnh đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.

- Phối hợp với Vụ Thư viện và Thư viện Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL) chỉ đạo các Chi hội thư viện thành viên trực thuộc Hội đẩy mạnh các hoạt động thư viện: tổ chức các hội nghị-hội thảo-hội thi, tập huấn về thư viện; thường xuyên trưng bày, triển lãm tư liệu, sách báo phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của đất nước; của các trường đại học; nhằm ngày càng thu hút bạn đọc đến thư viện; đồng thời tăng cường và đổi mới phương thức phục vụ bạn đọc, thông qua các kho tư liệu thư viện và cơ sở dữ liệu thư viện.....

- Hội chỉ đạo các Chi hội thành viên tích cực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật về thư viện ở Việt Nam, trong đó có góp ý xây dựng Dự thảo Luật Thư viện, các dự thảo Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ VHTTDL, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng v.v... về công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

2. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức.

- Phát triển tổ chức Liên chi hội, chi hội mới, tăng cường kết nạp hội viên và củng cố bền vững những tổ chức Hội đã có (dự kiến thành lập từ 2 đến 3 Chi hội thư viện ở tỉnh/thành phố, kết nạp từ 50 đến 70 hội viên mới).

- Chỉ đạo một số Chi hội thư viện tiến hành đại hội theo nhiệm kỳ.

- Tổ chức các cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội theo lệ kỳ.

- Cấp thẻ hội viên cho các hội viên trực thuộc Hội.

   3. Công tác thông tin và phổ biến kiến thức và nghiên cứu khoa học.

     - Hội phối hợp với các đơn vị chức năng, chỉ đạo các Chi hội thành viên triển khai tổ chức hiệu quả Ngày sách Việt Nam vào tháng 4/2018 ở Trung ương và các tỉnh/thành phố, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước....

- Hội xây dựng Đề án trình Ban Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cấp 01 đề tài/chuyên đề về Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (trong lĩnh vực thư viện).

- Các đơn vị thành viên trực thuộc Hội đẩy mạnh tiến độ nghiên cứu khoa học về thư viện (đặc biệt ưu tiên xây dựng thư viện điện tử-thư viện số; hiện đại hóa thư viện trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang hiện hữu ở VN).

4. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

- Hội phối hợp với Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam chuẩn bị nội dung và cử Đoàn cán bộ thư viện Việt Nam tham gia Đại hội Cán bộ thư viện các nước ASEAN lần thứ 17 (tổ chức tại Myamar vào tháng 4 năm 2018).

5. Các công tác khác.

- Củng cố, duy trì Trang thông tin điện tử (trang WEB) của Hội Thư viện Việt Nam.

- Xây dựng tiêu chí Di sản tư liệu Quốc gia, trình Bộ VHTTDL xem xét.

- Xây dựng tiêu chí “Thư viện của năm” và triển khai ở các khối thư viện.

- Triển khai công tác thi đua, khen thưởng.

- Hội tham dự đầy đủ các hội nghị-hội thảo, tập huấn của Liên Hiệp Hội.

- Thu Hội phí năm 2018 đầy đủ theo quy định.

- Đăng ký để Ban Thường vụ Hội có Chương trình làm việc với Lãnh đạo Bộ VHTTDL, để đề xuất một số vấn đề, chính sách liên quan tới ngành thư viện.

III. Đề xuất và kiến nghị

- Đề nghị Bộ chủ quản (Bộ VHTTDL) và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm, tạo điều kiện cho Hội Thư viện Việt Nam được tham vấn, góp ý, tư vấn, phản biện và giám định xã hội ... trong lĩnh vực thư viện ở Việt Nam (theo chức năng).

- Đề nghi Liên hiệp hội KH&KT Việt Nam quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để Hội Thư viện được tham gia nhiều hơn các hoạt động của Liên hiệp Hội.

 T.M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

NGUYỄN HỮU GIỚI  

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final