Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí Thành phố Đà Nẵng (1850 tên tài liệu)
Thư mục địa chí Thành phố Đà Nẵng (1850 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (1850 TÊN TÀI LIỆU)

--------------------------------

TÁC PHẨM TỔNG QUÁT

1./ 15 năm Nhà xuất bản Đà Nẵng (1984 - 1999) / Nhiều tác giả. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 1999. - 294tr. ; 20,5cm

Tóm tắt: Trên đầu TTS ghi: Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Nhà xuất bản Đà Nẵng

Phân loại: 070.509 597 51 / M550L

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.002285

Từ khoá: Tư liệu; Nhà Xuất bản; Lịch sử; Thời kì hiện đại

20 mươi năm Nhà xuất bản Đà Nẵng (1984-2004) / Nhiều tác giả. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2004. - 194tr. ; 20cm

Tóm tắt: Tập sách gồm nhiều bài viết về sự ra đời và quá trình hoạt động, thành tích các mặt của Nhà xuất bản Đà Nẵng từ năm 1994 đến nay. Ngoài ra, tập sách còn giới thiệu những sách báo đã xuất bản qua 20 năm hoạt động của Nhà xuất bản Đà Nẵng.

Phân loại: 070.50959751 / H103M

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.001954

Từ khoá: Xuất bản; Sách báo; Xuất bản phẩm; Văn hoá phẩm; Nhà xuất bản

Bản tin số 5. - Đà Nẵng : Ty Văn hoá Thông tin, 1975. - 4tr. ; 5cm Tóm tắt: Bản tin số 5 ra ngày 14 tháng 4 năm 1975

Phân loại: 050.959 751 / B105T

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.000437 - DNG.000438 Từ khoá: Lịch sử; Bản tin

Bản tin số 7. - Quảng Nam Đà Nẵng : Ty thông tin văn hoá Quảng Nam Đà Nẵng, 1975. - 4tr. ; 25cm

Tóm tắt: Bản tin số 7 ra ngày 30 tháng 4 năm 1975

Phân loại: 050.959 751 / B105T

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DNG.000440 - DNG.000441 Từ khoá: Lịch sử; Bản tin

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final