Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Hậu Giang (364 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Hậu Giang (364 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH HẬU GIANG (364 TÊN TÀI LIỆU)

----------------------------

1/. LÊ HỒNG ĐÀO. Xây dựng mô hình tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / ThS. Lê Hồng Đào. - Hậu Giang : [Knxb], 2016. - 70 tr. : Ảnh, Minh họa; 29 cm.. - 1 CD - ROM

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ

Tóm tắt: Nghiên cứu đưa ra những thực trạng hiện nay về tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực cho quá tình xấy dựng tư vấn học đường trong thời gian tới..

+ Môn loại: 159.0959792 / X126D

- Mã kho: DC 395

2/. Kỷ yếu 5 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang. - Hậu Giang : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 2011. - 296 tr. : Hình ảnh; 24 cm.

Tóm tắt: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Trung ương và của tỉnh. Kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp các bài tham luận của các cá nhân, tập thể và các tấm gương điển hình tiên tiến.

+ Môn loại: 170 / K600Y

- Mã kho: DC 209-210

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final