Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Nghệ An ( 2380 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Nghệ An ( 2380 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH NGHỆ AN ( 2380 TÊN TÀI LIỆU)

-------------------------------------

1. Biên phòng Nghệ An: Số 4 tháng 12/2000.- Nghệ An: Bộ Chỉ huy biên phòng, 2000. - 24tr.; 27cm.

Phân loại: 050 / B.305.PH

Ký hiệu kho:Từ

Kho Địa chí: NA.005779

2. Báo Việt Nam Độc lập 1941-1945/ Nguyễn Văn Khoan, Trần Thu Hương, Ngô Thị Ba: thực hiện bản thảo.- H.: Lao đôngj, 2000. - 583tr.; 21cm.

ĐTTS ghi: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

Tóm tắt: Tập hợp tất cả các bài báo của báo Việt Nam độc lập. Nội dung đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau: Chính trị, quân sự, y tế, văn hóa, lịch sử... Trên tất cả các báo đều có mục: Tin trong nước, trên thế giới...Báo có nhiều vấn đề thường xuyên được Bác Hồ và các cộgn sự đề cập đến với các bút danh khác nhau. Bác đã viết nhiều bài về truyền thống yêu nước, về xây dựng con người mới, về đại đoàn kết, về bình đẳng nam nữ, về thực hiện nếp sống mới và chống chủ nghĩa quan liêu, xa rời quần chúng, chống tệ nạn tham nhũng...

Phân loại: 070.4597 / B.108V

Ký hiệu kho:

Kho Mượn: M.063390

Kho Địa chí: NA.008702

Kho Đọc: VV.015609, VV.032427

3. Bản tin chọn lọc Kinh tế, Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Số. 45-8/1998.- Nghệ An: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, 1998. - 40tr.; 20cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: NA.005811

4. Bản tin chọn lọc Kinh tế, Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Số. 79-1/2003.- Nghệ An: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, 2003. - 40tr.; 20cm.

Phân loại: 050 / B.105.T

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: NA.005826

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final